سرعت  (Kbps) ترافیک بین‌الملل (GB) ترافیک داخلی (GB) قیمت سرویس (ریال) خرید سرویس
UP TO 1Mbps
1Mbps 20GB 40GB 500/000 خرید سرویس
1Mbps 40GB 80GB 800/000 خرید سرویس
1Mbps نامحدود نامحدود 940/000 خرید سرویس
UP TO 2Mbps
2Mbps 20GB 40GB 650/000 خرید سرویس
2Mbps 40GB 80GB 100/000 خرید سرویس
2Mbps نامحدود نامحدود 1/700/000 خرید سرویس
UP TO 4Mbps
4Mbps 20GB 40GB 800/000 خرید سرویس
4Mbps 40GB 80GB  1/200/000 خرید سرویس
4Mbps 80GB 160GB 1/950/000 خرید سرویس
4Mbps نامحدود نامحدود 3/200/000 خرید سرویس
UP TO 8Mbps
8Mbps 20GB 40GB 950/000 خرید سرویس
8Mbps 40GB 80GB 1/400/000 خرید سرویس
8Mbps 80GB 160GB  2/400/000 خرید سرویس
8Mbps نامحدود نامحدود 5/400/000 خرید سرویس
UP TO 12Mbps
12Mbps 40GB 80GB 1/600/000 خرید سرویس
12Mbps 80GB 160GB 2/200/000 خرید سرویس
12Mbps 150GB 300GB  4/300/000 خرید سرویس
12Mbps نامحدود نامحدود 6/500/000 خرید سرویس
UP TO 16Mbps
16Mbps 40GB 80GB 1/850/000 خرید سرویس
16Mbps 80GB 160GB 2/950/000 خرید سرویس
16Mbps 150GB 300GB 4/800/000 خرید سرویس
16Mbps نامحدود نامحدود 7/600/000 خرید سرویس
تعرفه های حجم اضافی
حجم قیمت  (ریال)  
1GB 30/000 خرید سرویس
5GB 140/000 خرید سرویس
10GB 250/400 خرید سرویس
30GB 650/000 خرید سرویس
50GB 1/000/000 خرید سرویس
100GB 1/500/000 خرید سرویس

 

  • ترافیک باقیمانده هر دوره به دوره بعد انتقال پیدا نمی کند و ترافیک مازاد خریداری شده به دوره بعد انتقال پیدا می کند.
  • دوره ها بصورت 30 روزه در نظر گرفته می شود.
  • مبلغ 1/500/000 ریال جهت نصب اولیه و پشتیبانی حضوری از مشتریان دریافت می شود
  • مدت زمان نصب و مراجعه حضوری از زمان سفارش ، 72 ساعت می باشد.
  • در صورت خرید سرویس یکساله، 10% تخفیف برای مشترک محاسبه خواهد شد.